بازه زمانی تایید و اکران کمپینم در رسانه ها چقدر است؟

بررسی و تایید کمپین شما تا یکساعت بعد از ساخته شدن توسط کارشناسان مگنت انجام و بعد از تائید بلافاصله کمپین شما در بیدینگ شرکت داده میشود و اکران آغاز می گردد.
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟