برای یک کمپین چند حالت نمایش می توانم انتخاب نمایم؟

در یک کمپین شما امکان ساخت انواع حالت نمایشی (بنری، همسان و ویدئویی) را در هر تعداد که بخواهید دارید.
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟