تعیین بهای هر نمایش و کلیک به چه صورت است؟

تعیین بهای نمایش و کلیک در مگنت به صورت لحظه ای در زمان ساخت کمپین از طریق بافری رنگی و عددی در کنار جایگاه درج قیمت هر نمایش و کلیک در هنگام ساخت کمپین به شما پیشنهاد داده میشود.
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟