ساخت خلاقه

در این مرحله محتوای تبلیغاتی (خلاقه) را می‌سازید. قابل توجه است یک کمپین تبلیغاتی می‌تواند شامل چند خلاقه باشد.
هر یک از انواع خلاقه ها نوع خاصی از انواع تبلیغات را شامل می شود که بنا بر نیاز شما نوع تبلیغ خود را مشخص کنید.
انواع خلاقه‌ها به اختصار در زیر معرفی شده اند.
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟