مشخصات کمپین

برای کمپین خود یک نام انتخاب کنید. پیشنهاد می‌شود برای نام کمپین بر اساس موضوع و زمان اجرای کمپین نام انتخاب کنید تا در فهرست کمپین‌های شما قابل تشخیص باشد.
در بخش وضعیت می‌توانید کمپین خود را از حالت فعال خارج کنید تا اجرا نشود.
در ادامه برای کمپین خود مدت زمان اجرای کمپین را مشخص ‌کنید. در صورت عدم انتخاب آن، به صورت پیش فرض زمان اجرای کمپین یک ماه از تاریخ ایجاد کمپین مشخص خواهد شد.
در صورتی که کمپین شما موضوعی را تبلیغ می‌کند که زمان اجرا دارد، تعیین زمان صحیح، بسیار اهمیت داشته و از اتلاف هزینه تبلیغاتی شما جلوگیری خواهد شد.
همچنین شما می‌توانید پس از تمام شدن زمان کمپین در صورتی که کمپین مربوطه نتیجه مطلوبی را داشته است با تنظیم زمان جدید، کمپین را مجددا به حالت اجرا درآورید.
این امکان وجود دارد که شما نمایش تبلیغ خود را به روزهای خاص در هفته اختصاص دهید و یا روزهایی خاص، در طول هفته را مشخص کنید تا تبلیغ نمایش داده نشود. به صورت پیش فرض کلیه روز‌های هفته انتخاب شده است.
در بخش انتخاب بازه زمانی هم می‌توانید نمایش تبلیغ خود را به بازه زمانی خاصی اختصاص دهید و یا بازه‌های زمانی خاص، در طول روز را مشخص کنید تا تبلیغ نمایش داده نشود. به صورت پیش فرض کلیه بازه‌های زمانی انتخاب شده است.
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟