چه تعداد خلاقه و عنوان متنوع می توانم برای یک کمپین استفاده نمایم؟

در ساخت تعداد خلاقه برای یک کمپین هیچ محدودیتی وجود ندارد، و پیشنهاد ما برای شما این است که تنوع حالت نمایش و تعداد بنرهای به بیشتر و بهتر دیده شدن شما کمک شایانی خواهد کرد.
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟