هدف‌گذاری مجدد (ریتارگتینگ)

در صورتی که محیط تبلیغاتی کمپین شما از نوع وب باشد، این امکان برای شما وجود دارد تا کمپین خود را با هدف گذاری مجدد تشکیل دهید.
در این حالت شما می توانید مشخص کنید تا تبلیغات کمپین شما به گروه مخاطبان خاصی نمایش داده شود و یا نشود. برای ساخت ریتارگتینگ کمپین ابتدا لازم است گروه مخاطبان خود را تشکیل دهید که برای تشکیل گروه مخاطبان به بخش مخاطبان از منوی سمت راست مراجعه نمایید و جهت ساخت مخاطبان به راهنمای مربوط به مخاطبان مراجعه نمایید.
بعد از تشکیل مخاطبان می توانید برای ساخت کمپین خود اقدام کنید. همانطور که قبلا ذکر شد برای داشتن کمپین ریتارگتینگ نوع کمپین باید از نوع وب باشد. در این حالت در مرحله چهارم ساخت کمپین مرحله هدف‌گذاری مجدد قابل مشاهده است.
در صورتی که در بخش مخاطبان گروه مخاطب خود را تشکیل داده باشید و آن را فعال کرده باشید، فهرست مخاطبان شما در جدولی قابل مشاهده خواهد بود.  شما می توانید گروه مخاطب خود را انتخاب نموده. سپس مشخص کنید تبلیغات شما به این مخاطبان نشان داده شود یا نشان داده نشود.  
لازم است توجه داشته باشید در صورتی که تنها یک گروه خاص از مخاطبان را برای نمایش تبلیغ انتخاب می کنید، گروه انتخابی شما بیشتر از ۱۰۰۰ عضو داشته باشد تا کمپین فعال باقی بماند.
پس از انتخاب گروه مخاطبان شما می توانید تنظیماتی نیز بر روی آنها انجام دهید که شامل موارد زیر می باشد.

مخاطبان شما حداکثر روزی چند بار ریتارگت شوند؟

شما می توانید مشخص نمایید هر مخاطب حداکثر چند بار در یک شبانه روز ریتارگت شود.

مخاطبان شما با چند روز تاخیر ریتارگت شوند؟

در این بخش مشخص نمایید که نمایش تبلیغ برای هر مخاطب، چند روز پس از افزوده شدن آن به گروه مخاطبان انجام شود. همچنین در صورتی که گروه انتخاب شده در حالت نمایش داده نشود انتخاب شده باشد پس از این زمان تبلیغ به آن نمایش داده نمی شود.

مخاطبان شما تا چند روز بعد از شروع، ریتارگت شوند؟

در این بخش مشخص نمایید که نمایش تبلیغ برای هر مخاطب، تا چند روز انجام شود.

آیا این متن توانست به شما کمک کند؟