راهنمای پیاده سازی تبلیغات همسان B4A

برای پیاده‌سازی تبلیغات همسان باید مطابق با راهنمای همسان اکسپرس مراحل کار را انجام دهید. برای پیاده‌سازی همسان پیشرفته لازم است با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

این راهنما به شما کمک خواهد کرد تا تبلیغات همسان را با استفاده از کتابخانه مگنت برای B4A پیاده سازی کنید.

در صورتی که با پیاده سازی تبلیغات B4A آشنایی ندارید به راهنمای B4A مراجعه کنید.

در صورتی که با استاندارد های تبلیغات همسان آشنایی ندارید به راهنمای همسان اندروید مراجعه کنید.

ویرایش فایل manifest

دستورات زیر را برای دادن دسترسی در فایل manifest وارد کنید.

AddPermission(android.permission.INTERNET)
AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)
AddPermission(android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
AddPermission(android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)

طراحی ظاهر

درساخت layout تبلیغ همسان، شما قادر هستید اندازه و محل قرارگیری هر کدام از اجزای تبلیغ را مشخص کنید، به گونه ای که مشابه محتوای برنامه‌ی شما باشد؛ همچنین طراحی باید به گونه‌ای باشد که ماهیت تبلیغ بودن آن کاملا مشخص باشد. به این منظور یکی از عکس‌های زیر باید حتما بر روی تبلیغ قرار داده شود، در غیر این صورت جایگاه تبلیغات شما تایید نمی‌شود.

دانلود عکس ها

نکات مهم

layoutی که جهت نمایش تبلیغ می‌سازید حداقل باید سه جزء آیکون، عنوان و عبارت فراخوانی (Call to action) را داشته باشد. در صورتی که در برنامه خود از لیست استفاده کرده‌اید و layout مربوط به آیتم لیست شما بر اساس اصول تبلیغ بومی طراحی شده باشد، می‌توانید از همان layout جهت نمایش تبلیغ استفاده کنید. همان طور که ذکر شد قرار دادن نمایش دهنده تبلیغ ضروری است، در صورتی که عکس‌های فوق با طراحی شما سازگاری نداشت، می‌توانید رنگ‌ آنها را تغییر دهید یا از عکسی با مضمون مشابه استفاده کنید.

پیاده سازی

دستورات زیر را به Sub Globals اضافه کنید.

Sub Globals
  Dim Magnet As MagnetSDK
  Dim AdBitmap As Bitmap
  Dim Icon As ImageView
  Dim Image As ImageView
  Dim Indicative As ImageView
  Dim Title As Label
  Dim Description As Label
  Dim CallToAction As Button
  Dim NativePanel As Panel
  Dim AdIndicative As BitmapDrawable
  Dim ItemPanel As Panel
End Sub

سپس قطعه کد زیر را به Sub Activity_Create اضافه کنید.

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
  Magnet.Initialize()
  Magnet.SetTestMode(True)

  AdBitmap.Initialize(File.DirAssets, "2.png")
  AdIndicative.Initialize(AdBitmap)
  Icon.Initialize("")
  Image.Initialize("")
  Title.Initialize("")
  Description.Initialize("")
  Indicative.Initialize("")
  CallToAction.Initialize("")
  NativePanel.Initialize("")
  ItemPanel.Initialize("panel")

  Title.Gravity = Bit.Or(Gravity.NO_GRAVITY, Gravity.RIGHT)
  Indicative.Background = AdIndicative

  NativePanel.AddView(Icon, 100%x-65dip, 5dip, 60dip, 60dip)
  NativePanel.AddView(Title, 50dip, 5dip, 100%x-125dip, 100dip)
  NativePanel.AddView(Indicative, 5dip, 0, 25dip, 30dip)
  NativePanel.AddView(Description, 10dip, 30dip, 100%x-85dip, 100dip)
  NativePanel.AddView(Image, 5dip, 80dip, 100%x-10dip, 180dip)
  NativePanel.AddView(CallToAction, 5dip, 265dip, 100%x - 10dip, 50dip)

  Activity.AddView(ItemPanel, 0, 0, 100%x, 315dip)
  Magnet.BindView(Title, Description, CallToAction, Icon, Image, Indicative, NativePanel)
  Magnet.LoadNative("AdUnitId", ItemPanel)
End Sub
 • نکته : برای دریافت تبلیغ اصلی مقدار SetTestMode را به False تغییر دهید.
 • بعد از دریافت شناسه تبلیغ از وبسایت مگنت آن را جایگزین مقدار AdUnitId در متد LoadNative بکنید.

ظاهر نهایی پروژه

نمونه کد برای تبلیغ همسان ناشران شبکه تبلیغاتی مگنت

خروجی نمونه برنامه

خروجی برنامه ناشران شبکه تبلیغاتی مگنت

آیا این متن توانست به شما کمک کند؟