پیاده سازی تبلیغات MRect در وب

برای نمایش این نوع تبلیغات بعد از ایجاد جایگاه موردنظر (یک Html Element مانند تگ div ) برای نمایش تبلیغ و اختصاص یک Id به آن، اسکریپت زیر را در صفحه‌ی خود قرار دهید.

<script>
  magnet_ads = [
    {
      "adUnitId":"MRECT_1_AD_UNIT_ID",
      "elementId":"ELEMENT_1_ID",
      "width":"200",
      "height":"300"
    },
    {
      "adUnitId":"MRECT_2_AD_UNIT_ID",
      "elementId":"ELEMENT_2_ID",
      "width":"300",
      "height":"400"
    }
  ];
  var magnetScript = document.createElement('script'); magnetScript.type = 'text/javascript'; magnetScript.async = true; magnetScript.src =(location.protocol == 'http:'?'http':'https').concat('://static.magnetadservices.com/shared/mg.js'); document.body.appendChild(magnetScript);
</script>

در اسکریپت بالا برای نمونه ویژگی‌های دو جایگاه تبلیغ در آرایه قرار گرفته است و به ازای هر جایگاه تبلیغ می‌توانید یک آیتم به آرایه‌ی موجود اضافه کنید. در این اسکریپت به جای MRECT_1_AD_UNIT_ID و MRECT_2_AD_UNIT_ID شناسه‌هایی که به ازای هر واحد تبلیغ در هنگام ساخت آنها در پنل دریافت کرده‌اید و به جای ELEMENT_1_ID و ELEMENT_2_ID آی‌دی تگ Html موردنظر برای نمایش هر تبلیغ را قرار دهید. همچنین برای دریافت تبلیغ در سایز دلخواه باید مقادیر width و height را برای هر تبلیغ تعیین کنید. نمایش در دستگاه‌های همراه بصورت بنر در پایین صفحه و نمایش تبلیغات MRect

برای این منظور می‌توانید از اسکریپت زیر استفاده کنید:

<script>
  var magnetMobileBannerId = 'MOBILE_BANNER_AD_UNIT_ID';
  magnet_ads = [
    {
      "adUnitId":"MRECT_1_AD_UNIT_ID",
      "elementId":"ELEMENT_1_ID",
      "width":"200",
      "height":"300"
    },
    {
      "adUnitId":"MRECT_2_AD_UNIT_ID",
      "elementId":"ELEMENT_2_ID",
      "width":"300",
      "height":"400"
    }
  ];
  var magnetScript = document.createElement('script'); magnetScript.type = 'text/javascript'; magnetScript.async = true; magnetScript.src =(location.protocol == 'http:'?'http':'https').concat('://static.magnetadservices.com/shared/mg.js'); document.body.appendChild(magnetScript);
</script>

تنظیم فاصله موبایل‌ بنر از پایین صفحه

برای این کار باید متغیر magnet_mobilebanner_marginbottom را مقداردهی کنید؛ مانند مثال زیر:

<script>
  var magnetMobileBannerId = 'AD_UNIT_ID';
  var magnet_mobilebanner_marginbottom = '45px';
  var magnetScript = document.createElement('script'); magnetScript.type = 'text/javascript'; magnetScript.async = true; magnetScript.src =(location.protocol == 'http:'?'http':'https').concat('://static.magnetadservices.com/shared/mg.js'); document.body.appendChild(magnetScript);
</script>

تنظیمات بیشتر برای تبلیغات MRect

به منظور تغییر در شرط نمایش تبلیغ می‌توانید از when-*-eq یا when-*-neq همانند قطعه کد زیر استفاده نمایید، که به جای * هر خصوصیت CSS را می‌توان قرار داد.

eqبه معنی آن است که خصوصیت موردنظر با مقدار روبروی آن برابر باشد و neq به معنی آن است که مقدار خصوصیت موردنظر با مقدار روبروی آن برابر نباشد.

مثال: ‍"when-display-eq": "block""when-display-neq": "inline""when-visibility-neq": "hidden""when-color-eq": "white" و ...

<script>
  var magnet_ads = [
    {
      "adUnitId": "3826c7ecd86041478a6913f1c88a56a7",
      "elementId": "magnet_ad_300_250",
      "width": "300",
      "height": "250",
      "when-display-eq": "block"
    }
    ]; 
</script>
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟