توضیحات تکمیلی واحد تبلیغ همسان

تبلیغات همسان شامل متن‌ و عکس‌ است و مدل نمایش آن به نحوی است که با هارمونی رسانه‌ی شما، هماهنگی دارد و کاربر حس از هم گسیختگی تبلیغات از محتوای رسانه‌ را نخواهد داشت، لذا توجه را جلب کرده و مشتریان با کیفیت‌تری را به سمت محصول تبلیغ‌دهنده روانه خواهد ساخت.

با توجه به اینکه این نوع از تبلیغات بسیار مورد توجه بینندگان قرار می‌گیرد، در ادامه با توجه به نوع رسانه(اپ یا وب) ، انواع مختلف پیاده‌سازی تبلیغات همسان را بیان می‌کنیم تا با آگاهی کامل اقدام به انتخاب نمایید.

تبلیغات همسان بر اساس نوع رسانه «اپ یا وب»، دارای «قالب تبلیغ» متنوعی هستند و هر قالب تبلیغ، «چینش تبلیغ» متفاوت مخصوص به خود را ارائه می‌دهد که بر اساس نوع رسانه «اپ یا وب»، مجزا شده‌اند:

نوع رسانه: اپ

  • قالب تبلیغ: گالری افقی

در قالب تبلیغ «گالری افقی» هر جایگاه شامل عکس (با سایز ۶۰۰*۸۰۰) و عنوان می‌باشد:

 

شما در صورتی که جایگاهی مطابق با این قالب تبلیغ در رسانه خود موجود دارید، می‌توانید این قالب تبلیغ را انتخاب کنید که به این معناست که تبلیغات همسانی که دارای خصوصیات این قالب تبلیغ هستند در رسانه شما نمایش داده می‌شوند.

همچنین می‌توانید برای قالب تبلیغ انتخابی خود «چینش تبلیغ» دلخواه را انتخاب کنید. قالب تبلیغ «گالری افقی» دارای ۴ «چینش تبلیغ» متفاوت در رسانه «اپ» می‌باشد که در ادامه سعی کرده‌ایم هر کدام را توضیح دهیم:

۱- یک در چهار:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، چهار تبلیغ مختلف قابل نمایش است و بیننده با اسکرول افقی می‌تواند تبلیغ‌های مختلف را مشاهده کند:

 

۲- یک در سه:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، سه تبلیغ مختلف قابل نمایش است و بیننده با اسکرول افقی می‌تواند تبلیغ‌های مختلف را مشاهده کند. مدل نمایش این چینش تبلیغ همانند چینش تبلیغ «یک در چهار» است.

۳- یک در شش:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، شش تبلیغ مختلف قابل نمایش است و بیننده با اسکرول افقی می‌تواند تبلیغ‌های مختلف را مشاهده کند. مدل نمایش این چینش تبلیغ همانند چینش تبلیغ «یک در چهار» است.

۴- یک در یک:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، یک تبلیغ مختلف قابل نمایش است:

  • قالب تبلیغ: گالری عمودی   

در قالب تبلیغ «گالری عمودی» هر جایگاه شامل عکس (با سایز ۶۲۷*۱۲۰۰) و عنوان می‌باشد:

 

شما در صورتی که جایگاهی مطابق با این قالب تبلیغ در رسانه خود موجود دارید، می‌توانید این قالب تبلیغ را انتخاب کنید که به این معناست که تبلیغات همسانی که دارای خصوصیات این قالب تبلیغ هستند در رسانه شما نمایش داده می‌شوند.

همچنین می‌توانید برای قالب تبلیغ انتخابی خود «چینش تبلیغ» دلخواه را انتخاب کنید. قالب تبلیغ «گالری عمودی» دارای ۴ «چینش تبلیغ» متفاوت است که در ادامه سعی کرده‌ایم هر کدام را توضیح دهیم:

۱- یک در چهار:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، چهار تبلیغ مختلف قابل نمایش است و بیننده با اسکرول عمودی می‌تواند تبلیغ‌های مختلف را مشاهده کند:

 

۲- یک در سه:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، سه تبلیغ مختلف قابل نمایش است و بیننده با اسکرول عمودی می‌تواند تبلیغ‌های مختلف را مشاهده کند. مدل نمایش این چینش تبلیغ همانند چینش تبلیغ «یک در چهار» است.

۳- یک در شش:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، شش تبلیغ مختلف قابل نمایش است و بیننده با اسکرول عمودی می‌تواند تبلیغ‌های مختلف را مشاهده کند. مدل نمایش این چینش تبلیغ همانند چینش تبلیغ «یک در چهار» است.

۴- یک در یک:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، یک تبلیغ قابل نمایش است:

توجه: تنها تفاوت گالری افقی و گالری عمودی در سایز عکسی است که نمایش داده می‌شود.

  • قالب تبلیغ: پست جامع

در قالب تبلیغ «پست جامع» هر جایگاه شامل عکس (با سایز ۶۲۷*۱۲۰۰) ، عنوان اصلی، توضیحات و دکمه کال تو اکشن می‌باشد:

شما در صورتی که جایگاهی مطابق با این قالب تبلیغ در رسانه خود موجود دارید، می‌توانید این قالب تبلیغ را انتخاب کنید که به این معناست که تبلیغات همسانی که دارای این خصوصیات هستند در رسانه شما نمایش داده می‌شوند.

همچنین می‌توانید برای قالب تبلیغ انتخابی خود «چینش تبلیغ» دلخواه را انتخاب کنید. قالب تبلیغ «پست جامع» دارای ۱ «چینش تبلیغ» است:

۱- یک در یک:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، یک تبلیغ قابل نمایش است.

  • قالب تبلیغ: لیست تصویری

در قالب تبلیغ «لیست تصویری» هر جایگاه شامل لوگو (با سایز ۲۴۰*۲۴۰) و عنوان اصلی می‌باشد:

 

شما در صورتی که جایگاهی مطابق با این قالب تبلیغ در رسانه خود موجود دارید، می‌توانید این قالب تبلیغ را انتخاب کنید که به این معناست که تبلیغات همسانی که دارای این خصوصیات هستند در رسانه شما نمایش داده می‌شوند.

همچنین می‌توانید برای قالب تبلیغ انتخابی خود «چینش تبلیغ» دلخواه را انتخاب کنید. قالب تبلیغ «لیست تصویری» دارای ۲ «چینش تبلیغ» متفاوت است که در ادامه سعی کرده‌ایم هر کدام را توضیح دهیم:

۱- شش در یک:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، شش تبلیغ مختلف قابل نمایش است. بسته به بستر نمایشی در رسانه شما، می‌توانید این شش تبلیغ را در یک جایگاه که نیاز به اسکرول ندارد نمایش دهید یا در صورتی که بستر نمایشی شما جایگاه کوچکی را شامل می‌شود، می‌توانید در یک جایگاه همراه با اسکرول پیاده‌سازی کنید و بیننده با اسکرول عمودی بتواند تبلیغ‌های مختلف را مشاهده کند. پیاده‌سازی «بدون اسکرول» را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

 

۲- ده در یک:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، ده تبلیغ مختلف قابل نمایش است. بسته به بستر نمایشی در رسانه شما، می‌توانید این ده تبلیغ را در یک جایگاه که نیاز به اسکرول ندارد نمایش دهید یا در صورتی که بستر نمایشی شما جایگاه کوچکی را شامل می‌شود، می‌توانید در یک جایگاه همراه با اسکرول پیاده‌سازی کنید و بیننده با اسکرول عمودی بتواند تبلیغ‌های مختلف را مشاهده کند. نحوه قرارگیری این چینش تبلیغ، دقیقا با نحوه قرارگیری چینش «شش در یک» یکسان بوده و ده تبلیغ را نمایش می‌دهد.

نوع رسانه: وب

  • قالب تبلیغ: گالری افقی

در قالب تبلیغ «گالری افقی» هر جایگاه شامل عکس (با سایز ۶۰۰*۸۰۰) و عنوان می‌باشد:

شما در صورتی که جایگاهی مطابق با این قالب تبلیغ در رسانه خود موجود دارید، می‌توانید این قالب تبلیغ را انتخاب کنید که به این معناست که تبلیغات همسانی که دارای خصوصیات این قالب تبلیغ هستند در رسانه شما نمایش داده می‌شوند.

همچنین می‌توانید برای قالب تبلیغ انتخابی خود «چینش تبلیغ» دلخواه را انتخاب کنید. گالری افقی دارای ۷ «چینش تبلیغ» متفاوت در رسانه «وب» می‌باشد که در ادامه سعی کرده‌ایم هر کدام را توضیح دهیم:

۱- یک در شش:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، شش تبلیغ مختلف در یک سطر قابل نمایش است:

۲- شش در یک:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه و در شش سطر مختلف، شش تبلیغ مختلف قابل نمایش است:

۳- یک در چهار:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، چهار تبلیغ مختلف در یک سطر قابل نمایش است:

۴- دو در چهار:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، هشت تبلیغ مختلف نمایش داده می‌شود که تبلیغات در دو ردیف مختلف و در هر ردیف چهار تبلیغ نمایش داده شده است:

۵- یک در سه:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، سه تبلیغ مختلف در یک سطر قابل نمایش است:

۶- دو در سه:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، شش تبلیغ مختلف نمایش داده می‌شود که تبلیغات در دو ردیف مختلف و در هر ردیف سه تبلیغ نمایش داده شده است:

۷- یک در یک:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، یک تبلیغ و در یک سطر قابل نمایش است:

 

  • قالب تبلیغ: پست جامع

در قالب تبلیغ «پست جامع» هر جایگاه شامل عکس (با سایز ۶۲۷*۱۲۰۰) ، عنوان اصلی، توضیحات و دکمه کال تو اکشن می‌باشد:

 

شما در صورتی که جایگاهی مطابق با این قالب تبلیغ در رسانه خود موجود دارید، می‌توانید این قالب تبلیغ را انتخاب کنید که به این معناست که تبلیغات همسانی که دارای خصوصیات این قالب تبلیغ هستند در رسانه شما نمایش داده می‌شوند.

همچنین می‌توانید برای قالب تبلیغ انتخابی خود «چینش تبلیغ» دلخواه را انتخاب کنید.قالب تبلیغ «پست جامع» دارای ۱ «چینش تبلیغ» در رسانه «وب» می‌باشد:

۱- یک در یک:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، یک تبلیغ و در یک سطر قابل نمایش است:

 

  • قالب تبلیغ: گالری عمودی

در قالب تبلیغ «گالری عمودی» هر جایگاه شامل عکس (با سایز ۱۶۰۰*۱۰۶۰) ، عنوان اصلی، توضیحات و دکمه کال تو اکشن می‌باشد:

شما در صورتی که جایگاهی مطابق با این قالب تبلیغ در رسانه خود موجود دارید، می‌توانید این قالب تبلیغ را انتخاب کنید که به این معناست که تبلیغات همسانی که دارای خصوصیات این قالب تبلیغ هستند در رسانه شما نمایش داده می‌شوند.

همچنین می‌توانید برای قالب تبلیغ انتخابی خود «چینش تبلیغ» دلخواه را انتخاب کنید. قالب تبلیغ«گالری عمودی» دارای ۱ «چینش تبلیغ» در رسانه «وب» می‌باشد:

۱- یک در یک:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، یک تبلیغ و در یک سطر قابل نمایش است:

 

  • قالب تبلیغ: لیست تصویری

در قالب تبلیغ «لیست تصویری» هر جایگاه شامل لوگو (با سایز ۲۴۰*۲۴۰) و عنوان اصلی می‌باشد:

شما در صورتی که جایگاهی مطابق با این قالب تبلیغ در رسانه خود موجود دارید، می‌توانید این قالب تبلیغ را انتخاب کنید که به این معناست که تبلیغات همسانی که دارای این خصوصیات هستند در رسانه شما نمایش داده می‌شوند.

همچنین می‌توانید برای قالب تبلیغ انتخابی خود «چینش تبلیغ» دلخواه را انتخاب کنید. قالب تبلیغ «لیست تصویری» دارای ۴ «چینش تبلیغ» متفاوت است که در ادامه سعی کرده‌ایم هر کدام را توضیح دهیم:

۱- یک در یک:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، یک تبلیغ و در یک سطر قابل نمایش است:

۲- شش در یک:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه و در شش سطر مختلف، شش تبلیغ مختلف قابل نمایش است:

۳- پنج در دو:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، ده تبلیغ مختلف نمایش داده می‌شود که تبلیغات در پنج ردیف مختلف و در هر ردیف دو تبلیغ نمایش داده شده است:

۴- ده در یک:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه و در ده سطر مختلف، ده تبلیغ مختلف قابل نمایش است. مدل نمایش آن با چینش تبلیغ «شش در یک» یکسان می‌باشد.

  • قالب تبلیغ: لیست متنی

در قالب تبلیغ «لیست متنی» هر جایگاه فقط شامل عنوان اصلی می‌باشد:

شما در صورتی که جایگاهی مطابق با این قالب تبلیغ در رسانه خود موجود دارید، می‌توانید این قالب تبلیغ را انتخاب کنید که به این معناست که تبلیغات همسانی که دارای این خصوصیات هستند در رسانه شما نمایش داده می‌شوند.

همچنین می‌توانید برای قالب تبلیغ انتخابی خود «چینش تبلیغ» دلخواه را انتخاب کنید. قالب تبلیغ «لیست متنی» دارای ۳ «چینش تبلیغ» متفاوت است که در ادامه سعی کرده‌ایم هر کدام را توضیح دهیم:

۱- شش در یک:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه و در شش سطر مختلف، شش تبلیغ مختلف قابل نمایش است:

۲- ده در یک:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه و در ده سطر مختلف، ده تبلیغ مختلف قابل نمایش است. مدل نمایش آن با چینش تبلیغ «شش در یک» یکسان می‌باشد.

۳- پنج در دو:

در این «چینش تبلیغ» در هر جایگاه، ده تبلیغ مختلف نمایش داده می‌شود که تبلیغات در پنج ردیف مختلف و در هر ردیف دو تبلیغ نمایش داده شده است:

 

آیا این متن توانست به شما کمک کند؟