عبارات با قاعده (قوانین Wildcards)

مثال توضیحات عبارت با قاعده
 • dog
 • doing
 • determining
 • d123@#g
در این حالت شما عبارت شروع و عبارت پایان را مشخص می‌کنید و در بین آن می‌تواند هر کارکتر دیگری وجود داشته باشد. d*g
 • dog
 • fog
 • blog
 • bullfrog
 • 123@#og
در این حالت شما عبارت پایانی را مشخص می‌کنید قبل از آن می‌تواند هر عبارتی وجود داشته باشد. *og
 • dog
 • donut
 • doing
 • don't
 • do123@#
در این حالت شما عبارت اول را مشخص می‌کنید و در ادامه می‌تواند هر عبارتی وجود داشته باشد. do*


کارکتر “?” نیز مانند کارکتر “*” عمل می‌کند با این تفاوت که به جای عبارت، در مورد تنها یک کارکتر قوانین اجرا می‌شود. این قاعده بیشتر جایی که به بزرگ و کوچک بودن حروف انگلیسی حساس باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 
مثال توضیحات عبارت با قاعده
 • dog
 • dig
 • dug
 • d#g
در این حالت شما عبارت شروع و عبارت پایان را مشخص می‌کنید و در بین آن تنها یک کارکتر متغیر می‌تواند وجود داشته باشد. D?g
 • dog
 • Dog
 • hog
 • Hog
 • @og
در این حالت شما عبارت پایانی را مشخص می‌کنید قبل آن تنها یک کارکتر متغیر می‌تواند وجود داشته باشد. ?og
 • dog
 • dot
 • doT
 • do7
در این حالت شما عبارت اول را مشخص می‌کنید و در ادامه تنها یک کارکتر متغیر می‌تواند وجود داشته باشد. Do? 
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟