آشنایی با Magnet Placeholder

برای آنالیز و تحلیل کمپین‌ها احتیاج است تا با هر بار کلیک بر روی تبلیغ توسط کاربر، اطلاعاتی از آن برای ما ارسال شود به این منظور، در آدرس مقصد هر تبلیغ، کدهایی به نام placeholder می توان اضافه کرد تا به ازای هر کلیک دیتا های آن نیز ارسال شود.
در زیر چند متغیر مهم که دیتاهای مهمی از تبلیغ را جهت آنالیز در اختیارتان قرار خواهد داد بررسی می کنیم.

{magnet_campain_name}
این Placeholder  نام کمپینی که تبلیغ آن کلیک شده را در اختیار شما قرار خواهد داد.

{magnet_creative_name}
این Placeholder  نام خلاقه که تبلیغ آن کلیک شده را در اختیار شما قرار خواهد داد. و در حقیقت این کد اختصاصی تبلیغ شما خواهد بود. و به کمک آن می توانید گزارش ترکینگ شما به تفکیک هر تبلیغ باشد.

{magnet_host_name}
این Placeholder دامنه وب سایتی که تبلیغ شما در آن نمایش داده شده است را نمایش می‌دهد. و به کمک آن می‌توانید متوجه شوید کدام وب سایت عملکرد بهتری برای تبلیغ شما داشته است.

{magnet_media_id}
این Placeholder کد اپلیکیشنی که تبلیغ در آن نمایش داده شده است را نشان می دهد. و به کمک آن می‌توانید متوجه شوید کدام اپلیکیشن توانسته کلیک بیشتری از تبلیغ شما بگیرد.

در بخش بعد نحوه استفاده آنها را برای ردیابی خلاقه توضیح داده شده است.

 
آیا این متن توانست به شما کمک کند؟